Algemene Voorwaarden

1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier, verklaart de ouder/verzorger van de cursist(e)/ de cursist(e) een cursusovereenkomst aan te gaan met TypeCompany.
2. Na datum van verzending of datum van ondertekening, heeft de ouder/verzorger van de cursist(e)/ de cursist(e) zeven dagen bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren.
3. De overeenkomst wordt door TypeCompany bevestigd en is hiermee bindend, tenzij de ouder/verzorger van de cursist(e)/ de cursist(e) een beroep doet op de in deze voorwaarden opgenomen clausules.
4. De ouder/verzorger van de cursist(e) stelt TypeCompany voor of tijdens de eerste les op de hoogte van eventuele bijzondere omstandigheden betreffende de cursist(e), die van belang kunnen zijn voor het goed volgen van de typelessen (te denken valt aan ADHD, dyslexie etc.). Wanneer dit achterwege blijft, kan TypeCompany geen aansprakelijkheid aanvaarden indien de lessen door deze bijzondere omstandigheden niet naar wens verlopen.
5. Het lesgeld dient uiterlijk vóór aanvang van de 1e les overgemaakt te zijn. Rekeningnummer NL92ABNA0401312542 t.n.v. M. Smedeman. Graag factuurnummer  en naam cursist(e) vermelden bij de omschrijving.
6. Wanneer niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, zullen eventuele extra administratiekosten worden berekend. Incassokosten zullen tevens voor rekening van de ouder/verzorger van de cursist(e) zijn.
7. De cursist dient afwezigheid om welke reden dan ook te melden. Dit kan mondeling, telefonisch/whatsapp of per mail. Niet gevolgde lessen kunnen niet worden ingehaald.
8. Het niet volgen van de lessen ontheft de cursist(e) niet van de betalingsverplichtingen.
9. Indien de cursist(e) vanwege medische redenen de cursus niet verder kan volgen of veel lessen moet missen, kan deze, na het overleggen van een medische verklaring, deelnemen aan een eerstvolgende cursus. Eventuele meerkosten worden in rekening gebracht.
10. Reeds betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd.
11. TypeCompany heeft de plicht te zorgen voor een regelmatig verloop van de cursus. Hierbij wordt bepaald dat, met behoud van alle rechten voor de cursist(e), de planning van de lestijden met een uur kan worden verschoven en de startdatum met maximaal 4 weken.
12. Mocht een les door overmacht niet door kunnen gaan, dan kan de les worden verschoven, waardoor de einddatum ook zal verschuiven.
13. TypeCompany behoudt zich het recht voor om de cursus bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren.
14. De cursist(e) maakt gedurende de les gebruik van de computerapparatuur welke op de leslocatie aanwezig is. Schade, door opzet of onoordeelkundig gebruik, aan door TypeCompany verstrekte apparatuur/materiaal komt voor rekening van de cursist(e).
15. De cursist(e) dient thuis te beschikken over een computer/laptop met een internet aansluiting.
16. Cursist(e) dient ongeveer 15 minuten per dag thuis te oefenen. Indien er gedurende twee lessen niet of onvoldoende is geoefend, zal er door TypeCompany contact met de ouder/verzorger/ de cursist(e) worden opgenomen.
17. Na les 12 zal TypeCompany adviseren over deelname aan het examen. Wanneer de cursist(e) naar aanleiding van een negatief advies afziet van deelname aan het examen, krijgt de cursist(e), aan het einde van de cursus, een getuigschrift van TypeCompany. Dit zal alleen geschieden indien alle lessen zijn gevolgd en thuis voldoende is geoefend.
18. Indien de cursist(e) aan het einde van de cursus niet aan de minimum exameneis voldoet, en wel altijd thuis heeft geoefend, krijgt hij/zij de gelegenheid 2 extra lessen te volgen om toch met het examen te kunnen meedoen.
19. Indien het examen door ziekte (medische verklaring overleggen) niet gemaakt kan worden zal naar een andere examen mogelijkheid worden gezocht.
20. Als de ouder/verzorger van de cursist(e)/ de cursist(e) niet tevreden is over de cursus kan een klacht worden ingediend bij TypeCompany. Dit kan schriftelijk, per brief, e-mail, of telefonisch. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, worden behandeld. Wanneer de klacht niet door TypeCompany opgelost kan worden, zal een derde ingeschakeld worden.

21. TypeCompany werkt met online software van GigaKids.

22. TypeCompany is een onderdeel van Tekst Company

 
TEKST COMPANY

Marie-José Smedeman
Joh. van Vlaanderenstraat 33
5706 MB HELMOND

06-24715891
mail@tekstcompany.nl